Historik

SMÅLANDS KONSTARKIV

 

HISTORIK

 

Smålands Konstnärsförbund och Smålands Konstarkiv

 

De närmsta åren efter andra världskriget uppstod ett nymornat intresse för konstbilder och många konstföreningar bildades. Konstfrämjandet startade, och en alltmer omfattande ambulerande konsthandlarverksamhet förekom. Den senare ofta av dubiöst slag.

 

Den offentliga sektorn hade vid den tiden inte heller några fasta normer för inköp. Kulturnämnder eller liknande institutioner fanns inte.

 

Mot denna bakgrund fanns ett intresse bland seriöst arbetande konstnärer att gemensamt och kollektivt samarbeta och därigenom kunna medverka till att konstnärerna fick möjlighet att bättre komma till tals med en publik och med eventuella köpare.

 

Några inom landskapet boende konstnärer tog initiativ till en förening och SMÅLANDS KONSTNÄRSFÖRBUND bildades 1958. En drivande kraft var Calle Johansson, men andra som var med från början var Ann Margret Dahlquist-Ljungberg, Arvid Källström, Sven Ljungberg, Ragnar Persson, Gustaf Sjöö och några bland Södra Vätterbygdens konstnärer för att nämna några. Smålands Konstnärsförbund var till sin status en kamratförening, där man inbördes rekommenderade kamrater eller kolleger att bli medlemmar.

 

Mycket tidigt enades man om att anordna gemensamma utställningar, vilka skulle visas på olika platser i landskapet. Utställningarna skulle ske varje eller vartannat år och kallas för SMÅLANDSSALONGEN. Skulptören Arvid Källström drev också tidigt en idé om en gemensam, fast utställningsplats någonstans i Småland. Jönköping, Borgholm var några platser som var aktuella, men det var i Värnamo, i samband med tillkomsten av Swed-Expo som man kunde stifta SMÅLANDS KONSTARKIV 1963. Konstarkivet invigdes 1964 av dåvarande chefen för Nationalmuseum, prof Carl Nordenfalk, vilken kunde inviga det årets Smålandssalong, vilket var Konstarkivets första utställning. Den gången kompletterade med en större kollektion arbeten av Vera Nilsson och Carl Ryd.

 

Bredvid den löpande utställningsverksamheten var ambitionen att bygga upp en permanent samling smålandsk konst från 1900-talet.

 

Som enda säkra ekonomiska tillgång fanns ett årligt bidrag från Värnamo kommun, vilka garanterade årshyran. Ett årligt grafiskt blad, som såldes i begränsad upplaga till Konstarkivets stödjande medlemmar, och som utfördes av någon av medlemmarna i Konstnärsförbundet var också en intäkt.

 

Den första utgåvan var ett träsnitt i färg av Sven Ljungberg, vid namn "Skridskoåkarna". Under årens lopp har många intressanta och värdefulla utgåvor erbjudits medlemmarna.

 

Möjligheten att i längden driva en utställningsverksamhet och samtidigt bygga upp en permanent samling har givetvis varit omöjligt för konstnärerna på egen hand, utan ambitionen har varit att efter hand som man dokumenterade sin verksamhet som intressant och värdefull så skulle man arbeta för att få mer ekonomiskt stöd utifrån.

 

Värnamo kommun har hela tiden stött verksamheten föredömligt och Jönköpings läns landsting ansåg också efter några år att Konstarkivet borde få ekonomiskt stöd.

 

Den samling konstverk som byggts upp är av utomordentlig betydelse idag. Kriteriet för konstverk i samlingen är att konstverket utförts av någon konstnär som på ett eller annat sätt är eller har varit knuten till landskapet. Givetvis är detta en begränsning av ett konstnärligt kriterium, men samtidigt blir samlingen just genom sin uttalade form intressant och stark inom sin uppsatta gräns.

 

Den 1 juli 1986 övergick Föreningen Smålands Konstarkiv i stiftelseform med huvudmän från Värnamo Kommun, Jönköpings läns landsting, Landstinget Kronoberg och Smålands Konstnärsförbund. Därmed fick Konstarkivet en ekonomiskt stabilare grund med bättre möjligheter att expandera och driva verksamheten.

 

Smålandssalongen anordnas vart fjärde år. Varje år visas ca 6 tillfälliga utställningar. En del av de som ställer ut är småländska konstnärer men det är inte något krav eftersom det är viktigt att ha en bred grund för utställningsverksamheten och att kunna ta emot impulser utifrån.

 

Det måste anses som utomordentligt märkligt och unikt att en konstnärsförening, omfattande högst individuella personligheter, enats om och hållit samman omkring en idé som Konstarkivet, och gjort ett medlemskap i Smålands Konstnärsförbund till något som är av värde. Inom stiftelsen Konstarkivet har konstnärerna ett betydande inflytande vad gäller den konstnärliga driften, och det har varit värdefullt att övriga huvudmän inom stiftelsen ansett detta som angeläget.

 

Just detta kan i framtiden visa sig vara en av anledningarna till att Smålands Konstarkiv kommer att utvecklas på ett levande och obyråkratiskt sätt. Helt enkelt fungera som konstnärens förlängda arm i dennes förhållande till publiken.

 

Copyright © All Rights Reserved Smålands Konstarkiv 2017

 

 

 

 

Smålands Konstarkiv

Skulpturvägen 2, Värnamo

0370-30 22 06

info@smalandskonstarkiv.se